Apie mus

Švenčionių miesto vietos veiklos grupė (toliau – ŠMVVG) buvo įkurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu, apjungdama vientisą Švenčionių miesto teritoriją ir gyventojus, suvienydama valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovus spartesnei miesto plėtrai įgyvendinti.

VVG nariai yra trijų sektorių atstovai: Švenčionių rajono savivaldybės, Švenčionių krašto verslininkų asociacijos ir Jėgos sporto šakų klubo „Grifas“.

Pagrindiniai VVG veiklos tikslai:

 • Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • Inicijuoti veiklas, mažinančias socialinę atskirtį;
 • Vykdyti užimtumą skatinančias veiklas, siekiant padėti bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių įtraukiant juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įsidarbinti;
 • Vystyti bendradarbiavimą su kitų miestų ir kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis;
 • Organizuoti (vykdyti) neformalaus švietimo veiklas;
 • Organizuoti (vykdyti) kultūrines veiklas.

Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. Įsakymu Nr. 1V-36 patvirtintomis “Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėmis”.

2016 m. vasario 4 d. Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl pritarimo Švenčionių miesto vietos plėtros strategijai 2016-2022 m.“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 patvirtintas siūlomų finansuoti strategijų sąrašas, tarp 17 siūlomų finansuoti strategijų – ir  Švenčionių miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m.

Pagrindinis Švenčionių miesto vietos plėtros tikslas – didinti vietines įsidarbinimo galimybes bei gerinti bendruomenių socialinę integraciją Švenčionių mieste, išnaudojant gyvenamosios vietovės bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Atsižvelgiant į atliktą teritorijos poreikių ir galimybių analizę ir įvertinus galimus išorinės aplinkos pokyčius (galimybes ir grėsmes) bei turimus išteklius) nustatyti  du prioritetai:

 1. Verslumo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas.
 2. Socialinių ir kitų paslaugų plėtra mažinant socialinę atskirtį.

Pagrindinės tikslinės grupės į kurias orientuoti Švenčionių miesto VPS veiksmai ir priemonės:

 • marginalios gyvenamosios vietovės bendruomenės,
 • neįgalieji,
 • bedarbiai,
 • ilgalaikiai bedarbiai,
 • neaktyvūs asmenys,
 • nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas,
 • imigrantai, pabėgėliai,
 • buvę nuteistieji
 • socialinę atskirtį patiriantys asmenys.