Įgyvendinti vietos plėtros projektai. Kvietimas Nr.1

1.1. Uždavinys: Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste.

1.1.1. veiksmasVykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

UAB „Darėjas“ – „Jauno verslo plėtra Švenčionių mieste“ Numatyti mokymai aktualiais klausimais, dalyvių konsultavimas ir mentorystė; 7 dalyviai, 4 mokymų sesijos po 2 dienas, 446 val. konsultacijų).

VšĮ „Regiono plėtros projektai“ – „Jauno verslo subjektų didinimas Švenčionių mieste“. Tikslas – skatinti kurti verslą siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Asmeninių ir verslumo įgūdžių mokymai (4 temos, po 2 dienas), gyventojų konsultavimas verslo steigimo klausimais. 11 dalyvių,  200 val. konsultacijų.

1.1.3. veiksmasVerslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.

K.Savicko įmonė „KESEDA“  „Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste“. Projekte numatomos veiklos: mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; konsultavimas ir mentorystė; verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams. Planuojama įtraukti 6 dalyvius. Bus suorganizuotos 6 mokymų sesijos po 2 dienas, suteikta 750 valandų konsultacijų (pagalba randant tiekėjus ir klientus, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams); jauno verslo subjektams suteiktos priemonės verslo pradžiai.

VšĮ„Regiono plėtros projektai“ „Į pagalbą jaunam verslui Švenčionių mieste“. Numatomos veiklos: mokymai aktualiais klausimais jauno verslo subjektams (6 mokymų sesijos po 2 dienas skirtos asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui); jauno verslo subjektų konsultavimas (700 valandų), verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti šešiems jauno verslo subjektams.

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste.

1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.

UAB „Aktyvios idėjos“  „Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva Švenčionių mieste“. Bus įsigytos priemonės, skirtos pameistrystės atlikimui ( kompiuteris su serverine programa), į projekto veiklas planuojama įtraukti 6 ekonomiškai neaktyvius asmenis, gyvenančius Švenčionių mieste, bus organizuotos darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje veiklos pagal pameistrystės darbo sutartis (nesudarius mokymo sutarties).

2.1. Uždavinys: Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius 

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas.

 Švenčionių socialinių paslaugų centras – „Gyvenu kitaip“. Projekto metu ketinama pagerinti esamas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, apmokyti savanorius, įsigyti priemones ir teikti patobulintas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas taip integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į visuomenę. Mokymų 2 savanoriams organizavimas, naujo būrelio „Pamatyk pasaulį per kiną“ įdiegimas (10 vaikų galės ugdyti savo gebėjimus naudodamasis įsigyta įranga), naujo būrelio „Pagauk vėją“ įdiegimas (įsigijus įrangos, stalo teniso ir lauko tinklinio treniruotes lankys 11 vaikų).

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba –  „Senyvo amžiaus žmonių socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant informacines technologijas“. 3 savanoriai bus apmokyti dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, bus įsigyti 4 planšetiniai kompiuteriai, 20 senyvo amžiaus žmonių bus apmokyti jais naudotis.

2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba – „ Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“.  Bus įsigytos būtinos ebru technikos priemonės – dažai ir įrankiai, prijuostės, šios technikos pagalba siekiama, kad vaikai savo blogas mintis ar savijautą išreikštų piešimu ant vandens. Numatoma, kad edukacinių užsiėmimų metu dalyvaus 45 vaikai (po 15 vaikų iš trijų ugdymo įstaigų), bus priimti 3 savanoriai (iš kiekvienos ugdymo įstaigos po 1).

2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

Švenčionių socialinių paslaugų centras – „ŽINAU“. Numatyta išplėsti informacijos sklaidą apie teikiamas socialines paslaugas Švenčionių mieste. 26 įstaigos darbuotojai dalyvaus mokymuose patobulins savo bendravimo gebėjimus, įgūdžius dirbant tiesiogiai su klientais, kels kvalifikaciją, bus surengti  2 atvirų durų renginiai (po penkias dienas), jų metu bus dalinami įvairūs suvenyrai su Švenčionių socialinių paslaugų centro atributika, informaciniai lankstinukai.

2.2. Uždavinys: Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ – „Sportas – sveikata“. Suplanuota organizuoti sporto treniruotes socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių grupei (20 asmenų, įsigyjama įrangos), savaitės trukmės sporto reabilitacinę stovyklą (ir sveikos gyvensenos ir psichologų paskaitas), treniruotės baseine.

Švenčionių socialinių paslaugų centras – „Su mumis pasaulis gražesnis“. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagyvenusių ir neįgalių žmonių užimtumo, edukacinė pažintinė ir kultūrinė veikla, organizuojami savanorių mokymai, įgyta įranga, teikiamos pagerintos sociokultūrinės paslaugos. Projekto veiklose dalyvaus 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, kurie sustiprins tarpusavio ryšius, užmegs naujas pažintis, pasijus lygiaverčiais, reikalingais, pripažintais ir svarbiais. Apmokytas savanoris padės projekto dalyviams bendrauti ir spręsti socialines, dvasines problemas, organizuos jų užimtumą ir laisvalaikį. Projekto veiklos bus viešinamos vietinėje spaudoje ir Facebook socialiniame tinkle, internetinėje svetainėje. Projektą vykdys Švenčionių socialinių paslaugų centras kartu su Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija.


2017-06-05     Kvietimo Nr.1  pateikti vietos plėtros projektiniai pasiūlymai

2017-07-18     Asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė” valdybos protokolas

2017-07-20    Vidaus reikalų ministerijai pateiktų vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas Nr.1

2018-03-21  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektų sąrašas.